തോന്ന്യാക്ഷരങ്ങൾ………..

നിലാവും കിനാവും ഇന്നെനിക് അന്യമാകുന്നു…….

പുതുമയിലും പഴമയിലും എത്താനാവാതെ നടുവിലെവിടെയോ എനിക്ക് സ്വയം എന്നെ നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു……

പാതി നിദ്രയിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ആരുമല്ലാതാവുന്നു….

നിങ്ങളുടെ മുഖമോ ശരീരമോ എനിക്ക് ഓർമയില്ലാതാവുന്നു…….

എന്നാൽ ഉണർവിൽ വീണ്ടും നിങ്ങൾ എന്നിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു…….

ശരമുന കൊണ്ട് എന്റെ ശരീരം വരഞ്ഞ് എന്റെ ആത്മാവിനെ ഈമ്പികുടിക്കുന്നു…….

ഞാൻ ഇല്ലാതാകുന്നു……… എന്റെ ജഡത്തിലേക്ക് മറ്റാരെയോ ആവാഹിച്ച് നിങ്ങളുടെ ആജ്ഞകൾ നിറവേറ്റുന്നു…..

എന്റെ ജഡത്തിന്റെ മിഴികൾ നിറയുന്നത് ഞാൻ അറിയുന്നു………. ഞാൻ മാത്രം…..

9 thoughts on “തോന്ന്യാക്ഷരങ്ങൾ………..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s