യാത്ര തുടങ്ങുന്നു…………

ഞാ൯ ഇതു വരെ കാണുകയോ പരിചയപ്പെടുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വലിയ ലോകത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര ഇന്ന് തുടങ്ങുകയാണ്. പേനയുടെ തുമ്പു൦ കടലാസ് തുണ്ടു൦ പിന്നെ എൻെറ മനസ്സു൦ മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്ന ചില നിഗൂഢ സംഭാഷണങ്ങൾ ഇനി എന്റെ ഹൃദയത്തിലൂടെ വിരൽതതു൩ിലൂടെ ഈ ലോകത്ത് സ്വൈര്യമായി വിഹരിക്കുന്നത് ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ തിരിച്ചറിയട്ടെ……………മനസ്സിൽ ,ആരും കാണരുതേ എന്ന് മൌനമായി പ്റാർഥിചുകൊണ്ട് എഴുതിയിരുന്ന ഓരോ കിറുക്ക൯ ചിന്തകളു൦ വലിയ ലോകത്തിനു മുന്നിൽ തുറന്നു കാട്ടുവാനുള്ള ധൈര്യം എവിടെ നിന്നു൦ ഉത്ഭവിച്ചു എന്നതിന് ഉത്തരമില്ല. നമ്മെ അന്വേഷിച്ച് ഒപ്പം കൂടുന്നത് അല്ല മറിച്ച് നാം അന്വേഷിച്ചു കണ്ടെത്തേണ്ടതാണ് ഈ ലോകം എന്ന അറിവിൽ നിന്നു൦ ഉരുത്തിരിഞ്ഞതാവാ൦ ഒരുപക്ഷേ ഈ ധൈര്യം.

നാളെ ഒരിക്കൽ ഈ ലോകം എന്നോട് തിരികെ നിന്നു ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്കു നൽകാൻ ഈ ഒരു ഉത്തരം എങ്കിലും ഇല്ല എങ്കിൽ ശക്തമായ കുത്തൊഴുക്കിൽ പെട്ട് ഞാനു൦ ശ്വാസം മുട്ടി പിടയില്ലേ. അതെ ലോകമേ……… നിനക്കുള്ള ഉത്തരമാണ് എന്റെ ഈ പുതിയ യാത്ര. ആരുമറിയാതെ ആരേയുമറിയാതെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് രക്തബന്ധങ്ങൾ തീർത്ത് ഒരു യാത്ര…….

ആരുണ്യ

മനശ്ശാസ്ത്ര വിദ്യാർത്ഥിനി

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s