അതെ, ചില സ്നേഹം അങ്ങനെയാണ്…

അതെ, ചില സ്നേഹം അങ്ങനെയാണ്… വേർപാട് ബാക്കിയാക്കുന്ന ഒരു വലിയ ശൂന്യത മാത്രം അളവുകോലാക്കിയ ചില സ്നേഹബന്ധങ്ങൾ.. ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ സ്നേഹം അവർ അറിയുന്നുപോലും ഉണ്ടാകില്ല.. അവർക്ക് അത് ഭയമായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ. നമ്മൾ ഒരുക്കികൊടുക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ എത്രത്തോളം പരിമിതമായിരിക്കും അവർക്ക്.. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം വിശപ്പുമാറാനായി മാത്രം ഭക്ഷിച്ചു ജീവിച്ച് മരിക്കുന്നവർ..നമുക്ക് കാവലായി, ചിലപ്പോൾ അലങ്കാരത്തിനായി, ചിലപ്പോ നമ്മുടെ പണത്തിന്റെ ഹുങ്ക് കാണിക്കുവാൻ, മറ്റുചിലപ്പോ ഒന്നിനും വേണ്ടിയല്ലാതെ വെറുതെ ഒരു കൂട്ടിന്….

ഒരുപക്ഷെ അവയുടെ വേദന നമുക്ക് ഒരു ആഹ്ലാദമായിരിക്കാം… നമുക്ക് മുൻപിൽ അവർ നിസ്സാരരായിരിക്കാം….എങ്കിലും അവരുടെ സ്നേഹം കളങ്കമില്ലാത്തതാണ്… കാറിനുപിന്നിൽ കെട്ടിയിട്ട് ദൂരദൂരം വലിച്ചുരച്ച് കൊണ്ടുപോയിട്ടും തന്നെ രക്ഷിച്ച മനുഷ്യന്റെ ഒരു ഞൊടിക്കുള്ളിൽ ഓടിയെത്തുന്ന നായയുടെ സ്നേഹത്തോളം പരിശുദ്ധി മനുഷ്യനിലുണ്ടോ??.. അറിയില്ല…
പക്ഷേ ഒന്നെനിക്കറിയാം സ്നേഹം അതൊരു മാന്ത്രികതയാണ്….അതിന് പരസ്പരം ഒരു തിരിച്ചറിവ് പോലും വേണ്ട… വേണമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്നെനിക്ക് നഷ്ടമായ ആ കുഞ്ഞുമീനിന്റെ ശൂന്യത എന്നെ ഇത്രയേറെ അലട്ടില്ലായിരുന്നു ഇതെഴുതുവാൻ തക്കവണ്ണം….

അതെ സ്നേഹമൊരു ഭാഷയാണ്…. നഷ്ടപ്പെടുന്നവന് മാത്രം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന വേദനയുടെ ഭാഷ….

10 thoughts on “അതെ, ചില സ്നേഹം അങ്ങനെയാണ്…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s