അപ്പുപ്പൻതാടി

വരുംജന്മം അപ്പുപ്പൻതാടിയായി ജനിക്കണം..

സമാധിയിലിരുന്ന കൂടുതകർത്ത് ആകാശംമുട്ടാതെ ഭൂമിതൊടാതെ ആർക്കുവേണ്ടിയും കാത്തിരിക്കാതെ ബന്ധങ്ങളുടെ ഭാരക്കണക്കുകൾ എവിടെയും കുറിക്കാതെ ഒഴുകിനടക്കണം…

ഏതെങ്കിലും തോളിൽ പതിയെ തലോടി ഒരു ചെറു പുഞ്ചിരി സമ്മാനിക്കണം.. അവർ നൽകുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ കുഞ്ഞു നിശ്വാസത്തിൽ വീണ്ടും യാത്ര തുടരണം…..

ഒടുവിൽ എവിടെയെങ്കിലും വീണടിയുമ്പോ വീണ്ടും മുളപൊട്ടി ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കണം…. മരണമില്ലാതെ മറുജന്മമില്ലാതെ അക്ഷീണയായി യാത്ര തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കണം..

14 thoughts on “അപ്പുപ്പൻതാടി

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s