വയോജന ദിനം….

ഇന്ന് ഒക്ടോബർ 1.ലോക വയോജന ദിനം…

കണ്ണുകളിൽ നിഷ്കളങ്കതയും പുഞ്ചിരിയിൽ കുസൃതിയും നിറഞ്ഞ മറ്റൊരു കുട്ടിക്കാലത്തിലേക്ക് കടക്കപെടുമ്പോൾ, പണവും അലങ്കാരങ്ങളുമല്ല; ഞാൻ ഒപ്പമുണ്ടെന്ന ഒരു വാക്ക്, കൈകളിൽ കൈ ചേർത്ത് സാന്ത്വനത്തിന്റെ ഒരു സ്പർശം അതുമതി അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാൻ… ലോകം തിരിച്ചറിവിന്റേതാവട്ടെ…… 🙏🙏

33 thoughts on “വയോജന ദിനം….

  1. OMG🥺😣…I was confused whether to post the one written a few days back😶😶..successfully deleted it from the draft as I was not satisfied😁😁😑…and also plz do check my about!!!

    Liked by 2 people

    1. Heyy, you can post anything that comes to your mind. Its a free platform and nobody will judge you. Please feel free to recreate and post that deleted version.. my humble request… 🙏😇.. sure will check🙃

      Liked by 2 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s