ജീവിതം….

തോൽ‌വിയിൽ തോളിൽ വിരൽത്തുമ്പുനീട്ടി ആശ്വാസമായ് പടരുവാൻ,

നിന്റെ കണ്ണുനീരൊപ്പി സ്വയം നനഞ്ഞൊട്ടാൻ തയ്യാറാണ് ഞാനെന്നുപറയുവാൻ,

നീ നീയായ്‌ പറക്കൂ, വീഴാതെ താങ്ങായ് അരികിൽ ഞാനുണ്ടാകുമെന്ന് പതിയെമന്ത്രിക്കാൻ,

ഒപ്പം ആരുമില്ലെന്ന തിരിച്ചറിവിൽ തുടങ്ങുന്നു ജീവിതം……

7 thoughts on “ജീവിതം….

  1. കൂടെ ആരുമില്ലെന്ന് തോന്നിയാൽ
    എല്ലാം നഷ്ടമായെന്ന് തോന്നിയാൽ തല ഉയർത്തി നോക്കാം…. ആ തീ… അത് ഞാൻ ആണ്🔥✨️
    -ടിയാൻ😁

    Liked by 2 people

  2. ഒരുപാട് അദ്ഭുതം തോന്നുന്നു… ഇരുപതുകളുടെ തുടക്കത്തില്‍ ഞാനെങ്ങനെ ചിന്തിച്ചോ അതിന്‍റെ പ്രതിഫലം ആണ് ഞാനീ വരികളില്‍ കണ്ടത്. ഒരുപക്ഷേ എന്നോ നഷ്ടപ്പെട്ട എന്‍റെ ഡിഗ്രീ പഠനകാലത്തെ ബുക്കുകളുടെ പിന്നില്‍ ആരാലും കണ്ടെത്താനാവാതെ സമാനമായ വരികള്‍ തടങ്കലില്‍ കഴിയുന്നുണ്ടാവാം…

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s