തള്ളവിരൽ………

കനൽച്ചില്ലയിൽ നിലാത്തുള്ളിയായ്‌ ഉതിർന്നപ്പോൾ നിനക്ക് ഭൂമിയുടെ മണമായിരുന്നു..

വരൾച്ചുണ്ടിൽ അമൃതം നുകർന്നപ്പോൾ ഞാൻ തേടിയത് നിന്റെ മണമായിരുന്നു……

ഒടുവിൽ……………..’

ശ്വാസനാളത്തിൽ അമർന്ന നിന്റെ തള്ള വിരൽ തെല്ലൊന്നയഞ്ഞപ്പോൾ

അവസാനമായ് ഞാൻ നുകർന്നതും അതേ മണം……..

നന്ദി………

3 thoughts on “തള്ളവിരൽ………

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s